Priser

Gældende pr. 1. juli 2018. Der betales 10 rater pr. år, første rate den 10. juli sammen med årsopgørelsen. Maj og juni måned betalings frie.

Forbrugsafgift:    0,4875 kr. pr. kWh.
 Fast afgift:  5,94 kr. pr. enhed.
 Målerleje:  610,00 kr. pr. måler.
 NOx afgift 0,0125 kr. pr. KWh 
 Energispareudgift  0,00 kr. pr. KWh
Rykkerskrivelse nr. 1 - momsfri 100,00 kr. 
 Lukkevarsel (rykker 2) - momsfri 100,00 kr.
 Lukkebesøg - momsfri 375,00 kr.
 Genoplukning 468,75 kr.
 Betalingsaftale 100,00 kr.
 Inkasssobesøg 230,00 kr.
 Fogedforretning, udkørende * 412,50 kr.
 Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 kr.
 Afkøling af fjernvarmevandet: belønning/straf: Se nedenfor.
 Ekstraordinær opkrævning ved flytning (Flytteopgørelse) 125,00 kr. 
 Udskrift af regningskopi     43,75 kr.
 Åbnegebyr: 468,75 kr.
 Målerundersøgelse på stedet 418,75 kr
 Målerundersøgelse på værksted  Efter regning kr.

 

 

* Hertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og låsesmed. Der henvises til lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006 om retsafgifter med evt, senere ændringer, afsnit II: Afgifter og foged. og auktionsforretninger. 

 

Erhvervsrabat: 50 % på Fastafgiften.

Indskudskapital: 
Et års fast afgift. + det af kommunen opkrævede acontobeløb til fjernvarme, for områderne, Humlevænget, Hasselvej og Hyldevej. Se under byggemodningsbidrag.

Stikledningsafgift:
6000,00 kr. pr. stikledning uanset længden af denne.

Byggemodningsbidrag:
Ved byggemodning af nye områder vil det blive pålagt udstykkeren at betale Varmeværkets faktiske udgifter med at fremføre hovedledning i området.

Sikkerhedsstillelse:
Vemb Varmeværk har besluttet at der kan stilles krav op depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at værket uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til forbrugeren.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af forbrugerens forhold, inden der stilles krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der vil kun blive stillet krav om depositum, såfremt forbrugeren umiddelbart inden kravet stilles har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne overskridelser af betalingsfristerne

Beløbsstørrelsen på det depositum, der eventuelt opkræves hos forbrugeren vil ligge i størrelsesordenen svarende til 3 – 6 måneders skønnet varmeforbrug i det pågældende lejemål/ejendom

Afkøling af fjernvarmevandet:

Der indføres, med virkning fra regnskabsårets start pr. 01. juli 2017, en incitamentstarif der har til formål at fremme afkølingen af fjernvarmevandet.

 

Denne model er retfærdig, da den tager højde for de forskelle i fremløbstempreaturen. der er.

Tariffen for denne bliver på 0,003 Kr./grad/KWh. + moms = 0,00375 Kr.

 

 Udklip